แก้หลังค่อมให้ได้ผล

ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือการทำงานแบบผิดๆ อาจทำให้คุณมีปัญหาในเรื่องของอาการหลังโก่ง ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการยกของไม่เหมาะสม การนั่งด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง การเอี่ยวตัว เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีผลทำให้แนวกระดูกสันหลังเกิดการบิดเบี้ยวหรือผิดรูป ซึ่งมีผลทำให้เกิดอาการหลังค่อม ไหล่ห่อ จนไม่สามารถที่จะยืดตัวกลับมาให้ตรงได้เหมือนเดิม

Read more