Tag Archive: หยินหยาง

ใช้ชีวิตให้สมดุลด้วยหลัก ‘หยิน-หยาง’

ใช้ชีวิตให้สมดุลด้วยหลัก ‘หยิน-หยาง’

    สุขภาพที่แข็งแรงสามารถสร้างได้ด้วยการจัดสมดุลของการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง ทั้งด้านวัฒนธรรมการกิน หรือการใช้ชีวิต ที่ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพได้อย่างน่ามหัศจรรย์ หลักการหยินหยางนี้ได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากคนจีน โดยเป็นความเชื่อที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน หากใครต้องการจะพบกับความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างแท้จริง การปฏิบัติตามหลักหยินหยางก็น่าจะช่วยให้คุณบรรลุเจตนารมณ์ตามที่มุ่งหวังไว้ได้     การจัดสมดุลร่างกายตามหลักหยินหยาง จะต้องควบคุมให้ ‘หยิน (เย็น)‘ และ ‘หยาง (ร้อน)‘ มีความเท่ากัน หากมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากหรือน้อยจนเกินไป ก็ย่อมจะทำให้เกิดโรคภัยได้ การรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักหยินหยาง มีวิธีการในการปฏิบัติตนได้ดังต่อไปนี้     การกินอาหารทุกครั้งจะต้องเริ่มจากการสังเกตว่า สภาพร่างกายของตัวเองในขณะนั้นเป็นอย่างไร กล่าวคือ ถ้าสภาพร่างกายของเราร้อน ก็จะต้องรับประทารอาหารที่เป็น ‘หยิน’ ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายของเราเย็น ก็จะต้องรับประทานของร้อนที่เรียกว่า ‘หยาง‘ ทั้งนี้ก็เพื่อปรับสมดุลของอุณหภูมิให้วิ่งเข้าสู่จุดกึ่งกลางความพอดีนั่นเอง     การที่ร่างการมี ‘หยินน้อย‘ หรือมีสารที่เป็นน้ำในร่างกายน้อย ก็จะทำให้บุคคลผู้นั้นมีอาการร้อนใน ปากแห้ง คอแห้ง หงุดหงิดง่าย ผิวแห้งเหี่ยว ฝ่ามือและฝ่าเท้าร้อน…
Read more